Regulamin Serwisu www.powieki.pl
i zawierania umów na odległość w serwisie www.powieki.pl
§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do użytkowników Serwisu funkcjonującego po adresem www.powieki.pl
2. Regulamin dotyczy Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu
3. Regulamin określa także zasady korzystania ze Szkoleń oraz zasady i tryb zawierania Umów o uczestnictwo w Szkoleniu z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 2
Definicje
określeniom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się oznaczone niżej znaczenie:

1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.powieki.pl.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Organizatorem za pośrednictwem Serwisu umowę o uczestnictwo w Szkoleniu (Przedsiębiorca i Konsument), posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza.
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
5. Organizator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Bilkiewicz Instytut Powiek w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 85a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5252125471, REGON 017293300,
6. Szkolenie – szkolenie, konferencja, warsztaty prowadzone w formie stacjonarnej mające na celu przedstawienie odbiorcom Szkolenia określonej wiedzy i umiejętności, zgodnej z zakresem Harmonogramu,
7. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, która zawrze z Organizatorem umowę o Szkolenie lub Szkolenie Internetowe na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Szkolenie Internetowe – szkolenie, konferencja, warsztaty prowadzone w formie seminarium internetowego, bez fizycznego kontaktu między Organizatorem a Klientem, za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, mające na celu przedstawienie odbiorcom Szkolenia określonej wiedzy i umiejętności, zgodnej z zakresem Harmonogramu.
9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny pod adresem: www.powieki.pl/regulamin.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Organizatorem.
12. Harmonogram – plan Szkolenia lub Szkolenia Internetowego obejmujący porządek czynności, których wykonanie składa się na przedmiot umowy.
13. Przedmiotem umowy szkolenia jest dzieło w postaci przeprowadzenia Szkolenia lub Szkolenia Internetowego zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.powieki.pl, do którego wykonania zobowiązuje się Organizator.
14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie (jeżeli taki zostanie w Serwisie udostępniony na potrzeby rejestracji uczestników Szkolenia lub Szkolenia Internetowego), umożliwiający utworzenie Konta w Serwisie.
15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia (jeżeli taki zostanie w Serwisie udostępniony), w szczególności poprzez dodanie Szkoleń do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
16. Umowa – umowa o uczestnictwo w Szkoleniu lub Szkoleniu Internetowym zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu.

§ 3
Kontakt z Serwisem

1. Adres Organizatora: ul. Szubińska 85A, 85-312 Bydgoszcz
2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 784-932-617
4. Numer rachunku bankowego Organizatora 56-1140-2004-0000-3402-1363-1280
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 do 17:00, poza dniami urzędowo wolnymi od pracy.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Szkolenia lub Szkolenia Internetowe, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Opera w wersji 7.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 lub wyższej. Mozilla Firefox lub wyższej,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne

1. Wszelkie ogłoszenia, informacje, cenniki i reklamy zawarte na stronie www.powieki.pl, w razie wątpliwości poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz.U.2020.1740 tekst jednolity z dnia 2020.10.08).
2. Z oferty Serwisu w zakresie udziału w Szkoleniach i Szkoleniach Internetowych mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza.
3. Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. Przeglądanie informacji zawartych na stronie www.powieki.pl, w tym dotyczących szkoleń i szkoleń internetowych nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Szkolenia i Szkolenia Internetowe znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta (jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona) zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
5. Ceny w Serwisie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają wszelkie obciążenia podatkowe).
6. Cena Szkolenia i Szkolenia Internetowego zawiera wszelkie składniki i nie podlega podwyższeniu między dniem zawarcia umowy a realizacją Szkolenia lub Szkolenia Internetowego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia Szkolenia. W takim przypadku informuje Klienta nie później niż 3 dni przed dniem Szkolenia. Nie będzie stanowić zmiany Umowy zmiana miejsca Szkolenia, jeżeli nowe miejsce Szkolenia mieścić się będzie w obrębie tej samej miejscowości. W przypadku zmiany miejsca przeprowadzenia Szkolenia na inną miejscowość, Klient ma prawo, wedle własnego wyboru odstąpić od umowy lub dokonać wyboru innego Szkolenia, innego terminu Szkolenia lub Szkolenia Internetowego organizowanego przez Organizatora. W przypadku odstąpienia, Organizator zwróci całość kwoty opłaty jaką wniósł klient.
8. Tematyka, dokładny planowany przebieg Szkolenia lub Szkolenia Internetowego, lista prelegentów prezentowane są w Serwisie w zakładce z informacjami na temat Szkoleń.
9. Organizator zapewnia, że posiada wszelkie prawem wymagane uprawnienia do przeprowadzenia Szkoleń w zakresie tematycznej zgodnej ze Szkoleniami i Szkoleniami Internetowymi. Osoby zaproszone przez Organizatora jako współprowadzący oraz personel pomocniczy posiadają wszelkie prawem wymagane kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań im powierzonych przez Organizatora. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia lub Szkolenia Internetowego z najwyższą starannością, aktualną wiedzą medyczną i wykorzystując doświadczenie zawodowe swoje i lekarzy współpracujących w celu przekazania wiedzy i umiejętności niezbędnej do prawidłowego
przeprowadzenia zabiegów będących przedmiotem Szkolenia lub Szkolenia Internetowego. Mimo dołożenia wszelkich starań, Organizator nie gwarantuje jednak nabycia przez Klienta
pożądanej wiedzy i umiejętności albowiem jest to wypadkową wcześniej nabytego doświadczenia Klienta, jego zdolności manualnych oraz innych czynników indywidualnych pozostających poza zasięgiem oddziaływania Organizatora.
10. Organizator ponosi odpowiedzialność za wadę Szkolenia lub Szkolenia Internetowego polegającą na niezgodnym ze stanem wiedzy na dzień Szkolenia lub Szkolenia Internetowego przekazaniem wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

§ 6
Zakładanie Konta w Serwisie

1. Jeżeli taka funkcjonalność zostanie w Serwisie udostępniona, dla założenia Konta w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
a. Imię nazwisko,
b. Numer prawa wykonywania zawodu lekarza
c. Adres korespondencyjny
d. Adres poczty elektronicznej
e. Login
f. Hasło
g. Numer telefonu
2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez skorzystanie z właściwej usługi w Serwisie lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Szkolenia
Zasady składania Zamówienia na udział w Szkoleniu lub Szkoleniu Internetowym

W celu złożenia Zamówienia należy:
1) zapoznać się z ofertą szkoleń dostępną w Serwisie www.powieki.pl
2) wybrać Szkolenie lub Szkolenie Internetowe będące przedmiotem Zamówienia, a następnie
złożyć zamówienie na Szkolenie lub Szkolenie Internetowe
3) złożenie zamówienia jest możliwe:
a. drogą korespondencji elektronicznej kierowanej na adres: [email protected]
b. drogą telefoniczną pod numerem telefonu 784-932-617

§ 8
Zapłata i oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Zapłata za udział w Szkoleniu lub Szkoleniu Internetowym możliwa jest w drodze przelewu na konto Organizatora wskazany w § 3 Regulaminu, po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji i zawarciu umowy Szkolenie lub Szkolenie Internetowe.

§ 9
Zawarcie umowy

1. Zawarcie Umowy między Klientem a Organizatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Po zweryfikowaniu czy ilość dostępnych miejsc na Szkoleniu lub Szkoleniu Internetowym zapewnia możliwość udziału w nim Klienta, Organizator potwierdza przyjęcie zamówienia przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Chwila wprowadzenia wiadomości od Organizatora do Klienta do systemu teleinformatycznego jest równoznaczna z zawarciem Umowy między Klientem a Organizatorem.
3. Odstępstwa od przewidzianego w niniejszym Regulaminie sposobu zawierania umów odbywać się mogą w drodze dwustronnych negocjacji między Organizatorem a Uczestnikiem.
4. Płatność – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy w trybie określonym w § 9 ust. 2. odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, określonego w § 9 ust. 2.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu za pośrednictwem poczty internetowej na adres [email protected].
4. Oświadczenie może być także wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Organizatora – dane kontaktowe Organizatora zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
b) w przypadku odstąpienia od Umowy Organizator zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności;
c) zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. Organizator ma prawo, odwołać Szkolenie lub Szkolenie Internetowe z uwagi na:
a) nie dające się usunąć trudności techniczne w organizacji Szkolenia lub Szkolenia Internetowego,
b) działania siły wyższej uniemożliwiające przeprowadzenie Szkolenia lub Szkolenia Internetowego,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zakazujących prowadzenia działalności obejmującej Szkolenie lub Szkolenie Internetowe lub też wprowadzających ograniczenia faktycznie prowadzące do uniemożliwienia przeprowadzenia Szkolenia lub Szkolenia Internetowego,
d) niemożność zapewnienia udziału prelegenta, którego udział w Szkoleniu lub Szkoleniu Internetowym byłby niezbędny do wykonania Szkolenia lub Szkolenia Internetowego w zakresie określonym w Harmonogramie. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, zwracając jednocześnie w terminie 14 dni kwotę wpłaconą przez Klienta.

§ 11
Prawa autorskie

1. Organizator oświadcza, że Szkolenie lub Szkolenie Internetowe jest dziełem oryginalnym, nie zawierającym zapożyczeń z jakiegokolwiek innego utworu, nie narusza praw osób trzecich.
2. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Klientom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W trakcie Szkolenia lub Szkolenia Internetowego Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach na Szkoleniu lub Szkoleniu Internetowym.
2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub przesyłać listem poleconym na adres zamieszczony w Serwisie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia Szkolenia lub Szkolenia Internetowego.
3. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją),
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz zakres żądania.
4. Organizator rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.
5. Reklamacja zgłoszona po terminie, o którym stanowi ust. 2 zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Serwisie

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.powieki.pl jest Organizator.
2. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu oraz zawarciem i wykonaniem Umowy zawarte zostały w Klauzuli Informacyjnej, dostępnej na www.powieki.pl/polityka-prywatnosci.
3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
4. Odbiorcami danych osobowych Klientów internetowego mogą być:
a) właściciel lub administrator obiektu, w którym prowadzone będzie Szkolenie w celu zapewnienia dostępu do miejsca, w którym prowadzone będzie Szkolenie,
b) dostawca usług umożliwiających prowadzenie Szkolenia Internetowego przy pomocy urządzeń służących do komunikowania się na odległość,
c) wykonawcy materiałów szkoleniowych w zakresie niezbędnym dla spersonalizowania tych materiałów.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają wyłącznie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. W razie wątpliwości interpretacyjnych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Umowa zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie podlega wyłącznie prawu polskiemu oraz wyłącznej jurysdykcji sądów polskich bez względu na miejsce zamieszkania lub narodowość Klienta.